معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار نداشتن سابقه همكاري و عضويت در کليه گروه هاي غير قانوني نداشتن اعتياد به مواد مخدر نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد …

ادامه »